Hållbarhet – så tänker vi på Codeq

Hållbarhet – så tänker vi på Codeq

2020 sätter vi än större fokus på hållbarhet med övertygelse om att det ska bidra till vår långsiktiga utveckling, både för oss själva och för våra kunder och förstås till att nå en del av de globala målen och agenda 2030.

För Codeq är inte hållbarhet något nytt. Det handlar i korthet om de värdeord och vår företagskultur som togs fram för tio år sen och som vi vill ska genomsyra vårt agerande; Långsiktighet, värdeskapande och respektfullhet.

 

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

 • Allt resande ska ske så miljöeffektivt som möjligt.
  • Skype-/ web-baserade möten ska om möjligt användas.
  • Tjänsteresor ska planeras för att minimera resandet.
  • I möjligaste mån välja miljömässiga alternativ för tjänsteresor.
 • Inköp genomförs enbart vid behov.
 • Om möjligt välja miljömärkta och/eller Fair Trade-märkta produkter och tjänster. 
 • Minimera uppkomsten av avfall. 
 • Så mycket digitalt material som möjligt; Fakturor, offerter, avtal, dokumentation etc.

Vårt sociala ansvarstagande innebär:

 • Goda arbetsförhållanden för egen personal:
 • Vår arbetsplats ska präglas av arbetsglädje, delaktighet, engagemang och personlig utveckling.
 • Bra balans mellan arbete, familj och fritid. 
 • Öppet och stödjande klimat med respekt för varandra. 
 • Enkelhet att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap, bl.a. genom hög flexibilitet i förläggning av arbetstid och arbetsplats.
 • Aktivt initiera dialog med kunder/samarbetspartner kring jämställdhet/mångfald för att öka medvetenheten om och engagemanget för dessa frågor. 
 • Säkerställa att våra produkter och tjänster främjar mångfald och jämställdhet. 


Etisk hänsyn och affärsmässig hållbarhet

 • Vi bedriver verksamhet på ett i alla avseenden ärligt, etiskt och juridiskt korrekt vis. Vi tar avstånd från alla former av korruption. Vi tar inte emot, erbjuder, utlovar, eller lämnar otillbörlig förmån. 
 • Representation har alltid en naturlig koppling till vår verksamhet. Vi är återhållsamma när det gäller att ta emot och ge gåvor. 
 • Vi ser långsiktigt på vårt företag, våra tjänster och våra kunder. Våra relationer ska ge trygghet för alla parter, hög kvalitet i leveranser, kundnöjdhet och därmed återkommande kunder. 
 • Våra tjänster och relationer ska vara värdeskapande för kunderna och uppfattas som högklassiga. Vi är lyhörda och omsorgsfulla i arbetsprocesser. 
 • Vi arbetar respektfullt och med hög integritet. Vi uppträder med respekt och är pålitliga, äkta och generösa i relationer. 
 • God lönsamhet är en viktig faktor för oss och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och möjliggöra nödvändiga investeringar.


Samhällsengagemang/sponsring

Vi stöttar verksamhet, föreningar och initiativ som bidrar till ökad mångfald och att människor utvecklas och lyfter. 

Sponsringsmedel fördelas jämställt och vi sponsrar/marknadsför oss inte genom politiska, eller religiöst präglade organisationer. 


Mål och aktiviteter för hållbarhetsarbete 2020

Under verksamhetsåret 2019-20 ska vi; 

 • Öka fokus på hållbarhet vid inköp.
 • Övergå till mer miljövänliga bilar.
 • Öka hållbarhet i våra konferenser/utbildningar
 • Öka hållbarhet i rekryteringar. 
 • Driva jämställdhet/mångfald i processerna. 
 • Minimera miljöpåverkan.
 • Minska resor.
 • Mer digitalt material.
 • Klimatkompensera resor i våra uppdrag.